Zakres wykonywanych czynności


Do zakresu rzeczowego Wydziału Dróg i Mostów należą:

 1. opracowanie planów utrzymaniowych dróg,
 2. opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 3. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 4. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
 5. prowadzenie ksiąg inwentarzowych, metryk oraz ksiąg remontowo-budowlanych,
 6. przygotowywanie wniosków do Rady Powiatu o zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych oraz o ustalenie przebiegu dróg powiatowych,
 7. wydawanie opinii co do przebiegu drogi gminnej,
 8. przeciwdziałanie niszczeniu dróg i mostów przez użytkowników oraz czynniki środowiskowe,
 9. występowanie o wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg dla ruchu,
 10. koordynacja robót w pasie drogowym,
 11. nawiązanie i utrzymywanie kontaktów roboczych z potencjalnymi inwestorami,
 12. sporządzanie kosztorysów inwestorskich oraz zabezpieczenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej,
 13. sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zleconymi robotami drogowymi, nadzór nad realizacją zadań, odbiór zrealizowanych zadań,
 14. nadzór nad realizacją zadań w zakresie utrzymania i ochrony dróg,
 15. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 16. przygotowanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadań drogowo-mostowych z pozwoleniem na budowę,
 17. kontrola jakości wykonania robót utrzymaniowych,
 18. przygotowanie decyzji w sprawach ochrony i zagospodarowania pasa drogowego (roboty obce, zjazdy, przejazdy pojazdów nienormatywnych, reklamy, lokalizacja urządzeń obcych itp.),  pobieranie opłat i kar pieniężnych
 19. odbiór pasa drogowego po wykonaniu robót,
 20. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 21. prowadzenie rozliczeń realizowanych robót,
 22. prowadzenie sprawozdawczości,
 23. współpraca z samorządami gminnymi,
 24. kontrola w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymogami ochrony środowiska – dotyczy robót na drogach powiatowych i gminnych,
 25. wydawanie opinii do projektów organizacji ruchem na drogach powiatowych,
 26. opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych,
 27. załatwianie spraw należących do kompetencji Starosty Będzińskiego, a związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych, w tym projektów organizacji ruchu,
 28. kontrola prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu,
 29. przygotowanie warunków zamówienia publicznego dla zadań zleconych przez Zarząd wraz z procedurami przetargowymi,
 30. współudział w przygotowywaniu projektów, opracowywaniu i przedkładaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programów pomocowych, prowadzenie stosownej sprawozdawczości, rozliczeń i korespondencji w tym zakresie,
 31. określenie zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji i nadzór nad procesem realizacji inwestycji,
 32. prowadzenie sprawozdań finansowych z realizacji zadań inwestycyjnych,
 33. bieżące śledzenie zmian w przepisach prawa związanych z przygotowaniem, przeprowadzaniem i rozliczaniem zadań inwestycyjnych,
 34. branie czynnego udziału w szkoleniach związanych ze zmianami przepisów dotyczących procesów inwestycyjnych
 35. załatwianie spraw dotyczących odpowiedzialności cywilno-prawnej  za szkody poniesione przez użytkowników dróg,
 36. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 37. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 38. badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 39. zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7,
 40. zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej.
Informacja wytworzona przez:
Bożena Gadziszewska , w dniu:  12‑05‑2009 10:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aneta Nowak-Sitko , w dniu:  12‑05‑2009 10:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑11‑2017 11:08:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie