Kierownik Obwodu Drogowego


Krzysztof Błach

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie

z siedzibą w Rogoźniku

ul. Węgroda 59

42-582 ROGOŹNIK

tel. 287 75 19 wew. 30

e-mail: obwoddrogowy@pzdbedzin.pl


Zakres obowiązków Kierownika Obwodu Drogowego:

1. Utrzymanie przejezdności dróg.

2. Wykonywanie prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożeń na drogach powiatowych.

3. Systematyczne patrolowanie sieci dróg powiatowych.

4. Nadzór nad robotami utrzymaniowymi i konserwacyjnymi zapewniających bezpieczeństwo ruchu, trwałość obiektów oraz estetykę pasa drogowego przy drogach powiatowych.

5. Wykonywanie robót zabezpieczających podczas awarii obiektów mostowych.

6. Zabezpieczenie przeszkód oraz awarii dróg i obiektów mostowych, których nie można usunąć natychmiast, poprzez odpowiednie ich oznakowanie.

7. Współpraca z zarządzającymi w zakresie nadzoru nad robotami utrzymaniowymi prowadzonymi przez innych wykonawców oraz prawidłowości ich oznakowania.

8. Współpraca z policją i strażą pożarną.

9. Współpraca z samorządami gmin.

10. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką środkami technicznymi (środki transportu, sprzęt itp.)

będącymi w gestii a w szczególności:

      a) ewidencję posiadanych środków,

      b) kontrola eksploatacji i racjonalnej gospodarki,

      c) gospodarka paliwowa i energetyczna,

      d) sprawy związane z zakupem i likwidacją środków trwałych.

11. Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących budynków i zaplecza.

12. Gospodarowanie samochodami służbowymi tj. dyspozycje, rozliczenia, wykonywanie usług i napraw, kontrola zużycia paliwa i ogumienia.

13. Realizacja decyzji organów zarządzających ruchem w zakresie oznakowania pionowego i poziomego.

14. Opracowywanie wytycznych technicznych, technologicznych i organizacyjnych planowanych robót.

15. Kierowanie robotami zimowego utrzymania dróg.

16. Wykonywanie przeglądów dróg.

17. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykania dróg w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia.

18. Koordynacja robót w sytuacjach kryzysowych (powodzie, wichury, wypadki itp.).

19. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju.

20. Utrzymanie zieleni przydrożnej w tym składanie wniosków o wycinką drzew.

21. Utrzymywanie stanu technicznego separatorów. Prowadzenie spraw związanych z pozwoleniami wodno-prawnymi.

22. Współudział merytoryczny w opracowywaniu zakresu rzeczowego do wieloletniego planu inwestycji.

23. Opracowywanie merytorycznego zakresu planu inwestycji na rok budżetowy.

24. Współudział  merytoryczny w przygotowywaniu projektów, opracowywaniu i przekładaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programów pomocowych ze środków unijnych, prowadzenie stosownej sprawozdawczości, rozliczeń i korespondencji.

25. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu pod nadzorem Wydziału Dróg i Mostów.

26. Utrzymanie kanałów technologicznych.

27. Bieżące śledzenie zmian w przepisach  oraz branie czynnego udziału w szkoleniach.

28. Opracowywanie zapotrzebowań na szkolenia dla podległych pracowników.

Informacja wytworzona przez:
Bożena Gadziszewska , w dniu:  12‑05‑2009 10:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aneta Nowak-Sitko , w dniu:  12‑05‑2009 10:06:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑11‑2017 12:12:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie